عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین : عضو رسمی بنیاد ملی نحبگان کشور

گروه صنعتی ایرانخودرو فورج البرز
AFI : ALBORZ FORGING Ind.