در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین

عکاسی صنعتی,عکاسی تبلیغاتی,عکاسی معماری,عکاسی غذایی - منتخب ۳۵۰ برند معتبر کشور

GREAT STORIES START HERE

Discover over 10K of industrial Photography & Advertising Photography

تعرفه عکاسی معماری از مراکز درمانی,پزشکی و ازمایشگاهی

1 عکاسی موضوعی یا سابجکتیو 143.000 تومان
2 عکاسی دورنما 242.000 تومان
3 عکس همراه با اپراتور 220.000 تومان
4 عکاسی سلسله ای '' پانوراما '' 220.000 تومان
5 عکاسی HDR 209.000 تومان
1 عکس های نمای نزدیک و کاربردی 148.500 تومان
2 عکاسی موضوعی یا سابجکتیو 143.000 تومان
3 عکاسی دورنما 242.000 تومان
4 عکس همراه با اپراتور 220.000 تومان
5 عکاسی سلسله ای '' پانوراما '' 220.000 تومان
6 عکاسی HDR 209.000 تومان