عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین : عضو رسمی بنیاد ملی نحبگان کشور

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از خطوط تولید
عکاسی از محیط های صنعتی با دماهای نا متعارف
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از واحدهای آزمایشگاهی
عکاسی از محیط های سازمانی
نمایش همه
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کارخانجات صنعتی