عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین : عضو رسمی بنیاد ملی نحبگان کشور

عکاسی تبلیغاتی مواد شوینده و بهداشتی